انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

بودجه کل کشوربرنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها وهدفهای قانونی می شود وبودجه مرکز درقالب بودجه تفصیلی برنامه مالی مرکز است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی کلیه دریافتها و منابع مالی وهزینه ای -تملک دارائی های سرمایه ای ودرآمد اختصاصی واز هر محل ممکن دیگربرآورد متعارف مالی مرکز است.پیش بینی درآمد وبرآوردهزینه فعالیت ها،طرح ها وبرنامه ها براساس اطلاعات جمع آوری شده و تهیه وتنظیم بودجه تفصیلی (پیشنهادی،مصوب ومتمم)ومبادله موافقتنامه بودجه هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای واحدها برای اجرای برنامه های عملیاتی سالیانه وپرداخت تعهدات معوق مرکز درقالب برنامه های مختلف می باشد.اعتبارات متمرکز وردیفها وتفاهم نامه های مبادله بامعاونت ها و نهایتاً ابلاغ بودجه و تخصیص دریافتی به معاونت های مربوطه ونظارت براجرای صحیح مقررات بودجه وارائه راهکارها وراهنمائیهای لازم در مصرف اعتبارات به عهده مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد می باشد.
این مدیریت وظیفه برنامه ریزی ونظارت بر تهیه بودجه سالیانه مرکز وتطابق برنامه ها با بودجه ها واعتبارات وتلفیق بودجه های پیشنهادشده درقالب هدفها وخط مشی مرکزرادارد.
اهم این وظایف به شرح زیر است:
1-تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی مرکز براساس سیاست ها وضوابط بودجه کل کشور وپیشنهادات واحدها ومعاونت های مرکز واحتیاجات پیش بینی شده آتی
2-ابلاغ بودجه مصوب سالیانه به هریک از معاونت ها
3-نظارت براجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائیهای لازم ومراقبت در نحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدهابراساس تفاهم نامه
4-مطالعه وبررسی روشهای کاهش هزینه های مرکز با دردرنظرگرفتن به حداکثررسانیدن کیفیت وکمیت بازده مرکز
5-تهیه وتنظیم بودجه تفصیلی  سالانه واصلاحیه بودجه تفصیلی جهت طرح وتصویب درهیأت امناءوابلاغ آن توسط وزیر محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
6-تدوین،تبیین وانعقاد تفاهم نامه با معاونت ها
7-پایش عملکرد معاونت ها وواحدها براساس تفاهم نامه
8-مطالعه درزمینه بودجه ریزی عملیاتی وحسابداری تعهدی وحرکت به سمت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سطح مرکز
9-تدوین برنامه اجرایی وعملیاتی سالانه مرکز براساس تعیین شاخص های هدفمند ونتیجه گرا
ankara escort
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort
1xbet betpas mariobet
beylikduzu escort halkali escort sirinevler escort
ulus escort mamak escort keçiören escort etlik escort sincan escort demetevler escort çankaya escort kizilay escort yenimahalle escort eryaman escort
şişli escort beşiktaş escort etiler escort beylikdüzü escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya webmaster forum
tempobet giriş
escort gaziantep
escort diyarbakır